ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สัมมนาหลักสูตร"การควบคุม ดูแล และการแก้ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียประเภทอาคาร และการจัดการระบบน้ำทิ้งจากการซักรีด"