ประเภทงาน


รหัส ชื่อ ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
4 ประปาภูมิภาค  
4 -> 5 ประปาภูมิภาค -> มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
6 กลุ่มโรงงาน  
6 -> 7 กลุ่มโรงงาน -> มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม (ชุดใหญ่) ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
6 -> 52 กลุ่มโรงงาน -> มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม (ชุดเล็ก A) ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
6 -> 53 กลุ่มโรงงาน -> มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม (ชุดเล็ก B) ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
6 -> 54 กลุ่มโรงงาน -> มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม (ชุดเล็ก C) ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
6 -> 55 กลุ่มโรงงาน -> มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม (ชุดเล็ก D) ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 กลุ่มอาคาร  
8 -> 9 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มอาคาร ก การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 10 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มอาคาร ข การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 11 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มอาคาร ค การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 12 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มโรงแรม ก การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 13 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มโรงแรม ข การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 14 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มโรงแรม ค การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 15 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มหอพัก ข การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 16 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มหอพัก ค การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 17 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มหอพัก ง การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 18 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มสถานบริการ ข การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 30 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มสถานบริการ ค การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 31 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มโรงพยาบาล ก การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 32 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มโรงพยาบาล ข การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 33 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มโรงเรียน ก การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 34 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มโรงเรียน ข การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 35 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มอาคารที่ทำการ ก การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 38 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มอาคารที่ทำการ ข การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 39 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มอาคารที่ทำการ ค การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 41 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มอาคารศูนย์การค้า ข การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 42 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มตลาด ก การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 43 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มตลาด ข การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 44 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มตลาด ค การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 45 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มตลาด ง การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 46 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มร้านอาหาร ก การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 48 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มร้านอาหาร ข การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 49 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มร้านอาหาร ค การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 50 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มร้านอาหาร ง การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
8 -> 51 กลุ่มอาคาร -> กลุ่มร้านอาหาร จ การจัดแบ่งประเภทอาคาร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
19 น้ำทิ้งชุมชน  
19 -> 20 น้ำทิ้งชุมชน -> มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
21 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  
21 -> 22 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง -> มาตรฐานน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
23 ผิวดิน  
23 -> 24 ผิวดิน -> มาตรฐานน้ำผิวดิน ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
26 สระว่ายน้ำ สปา  
26 -> 27 สระว่ายน้ำ สปา -> ค่า Parameter ของน้ำในสระว่าย(Swimming pool)ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI) ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
26 -> 36 สระว่ายน้ำ สปา -> บ่อน้ำแร่ ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
28 อ.ย  
28 -> 29 อ.ย -> มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61และฉบับที่ 135 (อย.) ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
28 -> 40 อ.ย -> มอก. ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
28 -> 47 อ.ย -> บาดาล ดูรายละเอียดงานตรวจสอบ
Back

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต