บริการของเรา

การให้บริการ

 1. บริการตรวจวิเคราะห์
  1. น้ำและน้ำเสีย
   • คุณสมบัติทางกายภาพ
   • คุณสมบัติทางเคมี
   • คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา
  2. ดิน หิน แร่ กากตะกอนดินอุตสาหกรรม และปุ๋ย
   • ความเป็นกรด-ด่าง
   • อินทรียวัตถุ
   • ความชื้น
   • ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุ
   • ความต้องการปูนขาว
   • โลหะหนักและแร่ธาตุ
   • ฯลฯ
  3. อาหาร พืชผัก ผลไม้ สินค้า OTOP สินค้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร ฯลฯ
   • องค์ประกอบและคุณสมบัติทางโภชนาการ
   • โลหะหนักและแร่ธาตุ
   • วิตามินต่าง ๆ
   • จุลชีววิทยา
   • อื่นๆ อาทิ เช่น
    • มาตรฐานการอุตสาหกรรม (มอก.)
    • สำนักงานองค์การอาหารและยา (อย.)
    • มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
    • ฯลฯ
  4. คุณสมบัติเครื่องสำอาง
 2. บริการรับเก็บตัวอย่างนอกสถานที่
 3. บริการรับออกแบบการเดินระบบ
 4. ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่ม น้ำใช้ และระบบบำบัดน้ำเสีย
 5. บริการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำดื่ม น้ำใช้ และระบบบำบัดน้ำเสีย
 6. ให้คำแนะนำด้านเทคนิค ด้านวิชาการ และการบริหารจัดการ ระบบผลิตน้ำดื่ม น้ำใช้ และระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจรและการควบคุมคถณภาพสินค้า OTOP
 7. อบรมวิธีการวิเคราะห์น้ำ
 8. อบรมการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
 9. อบรมเทคนิคการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาในการวิเคราะห์น้ำ
 10. ฯลฯ

สมัครใช้บริการ

รายการวิเคราะห์

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. สอบถามรายละเอียดการวิเคราะห์และราคาการวิเคราะห์ได้ที่
  • หมายเลข 076-523252 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • website: www.chemlab.pkru.ac.th
 2. หรือกรอกข้อมูลในใบขอใช้บริการทดสอบได้ทาง website: www.lab.demopn.com
 3. ส่งตัวอย่างทอสอบ ณ ศูนย์ห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ชั้น 3 อาคาร 10 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 4. ชำระค่าบริการก่อนรับการทดสอบ เลือกดำเนินการได้ 2 วิธีดังนี้
  1. ชำระด้วยตนเอง
  2. ชำระผ่านทางบัญชีธนาคาร
 5. ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ดำเนินการทดสอบตัวอย่างภายหลังได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 6. รับรายงานผลการทดสอบ