ประวัติและความเป็นมา

    เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 รศ.ดร.อุมา ประวัติ พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้เป็น “ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี” ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักปรัชญามหาวิทยาลัย คือ “เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เรียนรู้ และสร้างอาชีพให้แก่ท้องถิ่น” เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถให้ทัดเทียมระดับสากล ตลอดจนเพื่อให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง

ปรัชญาและพันธกิจ

     ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมีซึ่งเป็นหน่วยงานการศึกษาที่ดำเนินการให้บริการทดสอบ/วิเคราะห์ “มุ่งพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้กระจายความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น และมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล” ภายใต้วิสัยทัศน์

CHEM
“Challenge Honor Efficiency Management”
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ด้วยความสื่อสัตย์ เที่ยงตรง มีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี