เอกสารดาวน์โหลด

น้าสระว่ายน้ำ
  - การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
   
น้ำแข็ง
  - วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด
  - น้ำแข็ง
  - นํ้าแข็ง (ฉบับที่ 4)
   
น้ำดื่ม
  - น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  - น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)
  - กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551
  - ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค เล่ม 1
   
น้ำทิ้งชุมชน
  - กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
   
น้ำทิ้งโรงงาน
  - หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
   
น้ำทิ้งลงชลประทาน
  - มาตรฐานการระบายน้ำลงทางน้ำชลประทานและทางน้ำที่ต่อเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน
   
น้ำทิ้งลงบ่อบาดาล
  - กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล
   
น้ำทิ้งสัตว์น้ำชายฝั่ง
  - กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากบ่อเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
   
น้ำทิ้งอาคาร
  - กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด
   
น้ำประปา
  - เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
  - มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง
  - มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
   
ฟาร์มสุกร
  - กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร
  - กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร 2
  - กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
   
มาตรฐานน้ำทะเล
  - มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลและการใช้ประโยชน์
   
มาตรฐานน้ำทิ้งของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  - กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย
  - กำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
   
มาตรฐานน้ำทิ้งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
  - กำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
   
มาตาฐานน้ำทิ้งที่ดินจัดสรรค
  - กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร